top of page

מתי תפתח המשטרה בחקירת תאונת דרכים?


לאחר התרחשות תאונת דרכים, האירוע מדווח למשטרת ישראל ולכוחות ההצלה. בהתאם לסוג התאונה וחומרתה, יוחלט במטה אגף התנועה המחוזי, על יציאת בוחן תנועה לזירת התאונה לשם חקירתה ולקביעת הסיבות לתאונה ובאחריות מי מהמעורבים התאונה נגרמה. לא כל תאונת דרכים תיחקר ולא בכל תאונה יוגש בהמשך כתב אישום כנגד הנהג שגרם לתאונה. ההחלטות בעניין, נקבעות ע"פ קריטריונים שקובע אגף התנועה במשטרה ותלויה בחומרת העבירה שגרמה לתאונה ו\או חומרת הפציעות של הנפגעים בתאונה. נוהל אגף התנועה 02.233.13 מפרט את סיווג תאונות הדרכים לפי חומרה:


תאונת דרכים קלה - תאונת דרכים שנפצע בה אדם פציעה קלה, והפציעה איננה מצריכה אשפוז לפרק זמן שאינו עולה על 24 שעות או מעל 24 שעות לצורך השגחה בלבד.


תאונת דרכים קשה - תאונת דרכים שנפגע בה אדם ואושפז בבית-החולים לפרק זמן העולה על 24 שעות שלא לצורך השגחה בלבד.


תאונת דרכים קטלנית - תאונת דרכים, שנהרג בה אדם או תאונת דרכים שנפגע בה אדם ומת מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה ובלבד שהוכח הקשר הסיבתי שבין האירוע לפטירה.

כפי שמוצג בנוהל אגף התנועה 02.233.13, מוגדרת תאונת דרכים עם נפגעים כתאונה דרכים שאירעה עקב

עבירת תעבורה ובשל הימצאו של רכב בדרך וכתוצאה מכך נפגע אדם. הנוהל מפרט גם את סוגי העבירות בהן בכל מקרה ובכל חומרת תאונה, תפתח המשטרה בחקירה ויוגש כתב אישום במידה וימצאו ראיות לכאורה לאחריותו של נהג לגרימת התאונה, ואלה הן העבירות המפורטות בסעיף 4.ד. לנוהל:

 • עקיפה שלא כחוק

 • אי מתן זכות קדימה לרכב

 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 • אי ציות לעצור

 • אי ציות לתמרור זכות קדימה

 • אי ציות לרמזור

 • שיכרות/סמים

 • סטייה מנתיב

 • מהירו.

 • מטען יתר מעל 25%

 • נהיגה ברכב לא תקין - ליקויי הגה ובלמים

 • נהיגה בזמן פסילה / נהג לא מורשה (למעט אי חידוש רישיון נהיגה)

 • פגע וברח/הפקרה

באיזה שלב רצוי להיוועץ בעורך דין ?

קיבלת כתב אישום והזמנה לבית משפט לתעבורה, משמע, חקירת התיק הסתיימה זה מכבר והתביעה המשטרתית או הפרקליטות החליטו והגישו כתב אישום כנגדך. מדובר בשלב מתקדם מאוד בהליך מיצוי הדין עם נהג אשר גרם לתאונת דרכים, לכן, רצוי להיוועץ עם עורך דין תאונות דרכים, מוקדם ככל האפשר ואף רצוי מיד לאחר התרחשות התאונה. מרגע התרחשות התאונה ועד להגשת כתב האישום, הנהג החשוד בגרימת התאונה, שותף במהלכי חקירה וניסויים שונים שמבצעים בוחני התנועה. השתתפות הנהג החשוד בהליכים אלה ללא היוועצות מקדימה, עלולה להפלילו ולהקשות בהמשך על ניהול ההגנה במשפט. בידיו של עורך דין תאונות דרכים, המייצג נהג המואשם בגרימת תאונת דרכים, מגוון של אפשריות פעולה להתמודדות עם כתב האישום כבר בשלבים הראשונים, טרם התחלת ההליך המשפטי בבית המשפט לתעבורה, בבדיקת חומר הראיות ואפשרות ביטול כתב האישום או שינוי סעיפי האישום לסעיפים קלים יותר. בהמשך, עם התחלת הליך משפטי הכולל דיוני הוכחות, יכול עורך דין תאונות דרכים, לחקור את עדי התביעה באופן מקצועי אשר עשוי להוביל ערעור והחלשת האישומים ואף עד אפשרות זיכוי הנאשם.


bottom of page